Sztywny Pal Azji - Lovely Jane [wideo]

18.06.2008 16:17
LOVELY JANE to drugi teledysk zespołu Sztywny Pal Azji z płyty "Miłość jak dynamit" . Nowy klip jest animowany i nawiązuje do grafiki całego albumu i komiksu, który znajdował się w dołączonej do krążka książeczce. Przy okazji mamy dla Was płyty SPA z autografami.

 

 

 

 

 

 

Aby wziąć udział w konkursie, w którym do rozdania mamy płyty "Miłość jak dynamit" z autografami zespołu, należy najpierw obejrzeć dokładnie "Przesłuchanie Infomuzyki" z Bartkiem Szymoniakiem:

 

 

 

 

 

 

A następnie odpowiedzieć na pytanie:

 

 

Czyj utwór Bartek wykonał jako dziecko w popularnym programie "Mini Lista Przebojów"?

 

 

Odpowiedzi przesyłajcie do piątku, 27 czerwca do godz. 12.00 na adres: konkurs.infomuzyka@g.pl w temacie maila wpisując "Sztywny Pal Azji". Prosimy również o podanie imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego.

 

Zwyciężą autorzy maili z poprawnymi odpowiedziami, które przyjdą do nas jako 1, 10, 50, 100 i 150. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10 lipca.

 

 

REGULAMIN KONKURSU "Sztywny Pal Azji":
 

§ 11. Organizatorem konkursu pod nazwą "Sztywny Pal Azji" ("Konkurs") jest Agora S.A, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 ("Organizator").

 

 

2. Konkurs przeprowadzony będzie w na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem http://www.infomuzyka.pl/ ("Serwis") w okresie od 18 czerwca do 27 czerwca 2008 r.

 

 

3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

 

§ 2


1. Zadaniem uczestników Konkursu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytanie konkursowe i wysłanie maila z odpowiedzią na adres konkurs.infomuzyka@g.pl

 

2. Uczestnictwo w Konkursie następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną prawidłowych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 

§ 31. Laureaci Konkursu wyłaniani są w następujący sposób:


a) zwycięzcami Konkursu zostaje 5 uczestników, których maile konkursowe z poprawnie udzielonymi odpowiedziami na pytanie konkursowe zostaną zarejestrowany na serwerze Serwisu jako 1, 10, 50, 100 i 150 zgłoszenie. Jeżeli osoba, której formularz konkursowy został zarejestrowany jako 1, 10, 50, 100 i 150 nie udzieliła prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, zwycięzcą zostaje uczestnik, którego formularz konkursowy z poprawnie zaznaczoną odpowiedzią na pytanie konkursowe został zarejestrowany jako kolejny, a jeżeli i ten uczestnik nie udzielił wszystkich prawidłowych odpowiedzi - kolejny.

 

2. Dla potrzeb Konkursu, za moment nadesłania maila zawierającego zgłoszone odpowiedzi uczestnika uznaje się moment, w którym nadesłany mail zostanie zapisany na serwerze Serwisu.

 

3. W przypadku kilkakrotnego przesłania w ciągu trwania Konkursu formularza konkursowego zawierającego identyczne konto e-mail, za formularz zgłoszony w Konkursie uważany jest jedynie pierwszy zapisany na serwerze Serwisu. Pod jeden adres domowy może trafić tylko jedna nagroda

 

4. Konkurs kończy się posiedzeniem jury, które na podstawie zapisów serwera Serwisu ustala zwycięzców Konkursu, a następnie przyznaje nagrody przewidziane niniejszym regulaminem.

 

5. Jury będzie obradować w redakcji Serwisu. W skład jury wchodzą redaktorzy portalu Gazeta.pl

 

§ 41. Nagrodą w Konkursie jest 5 płyt zespołu Sztywny Pal Azji "Miłosć jak dynamit".

 2. Organizator publikuje w Serwisie prawidłową odpowiedź na pytania konkursowe oraz listę zwycięzców Konkursu do 10 lipca 2008 roku.

 3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców do 10 lipca 2008.

 4. Jeden uczestnik Konkursu niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu używanych w Konkursie, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym regulaminem.

 5. Nagroda będzie wysłana pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora na adres pocztowy podany w mailu zwycięzcy Konkursu.

 6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 7. W przypadku nie odebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie do 30 dni od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie zostaje do dyspozycji Organizatora.

 

8. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

 9. Nagroda konkursowa nie może być przez zwycięzcę wprowadzona do obrotu handlowego. 

§ 5Organizator zamieszcza regulamin Konkursu na stronach Serwisu.

 

§ 61. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Sztywny Pal Azji", w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

 

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

 3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

 

§ 71. Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

 

§ 8Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

POLECANE RADIA